projecten

Pajottenlander besteedt een deel van zijn winst aan sociale en ecologische projecten.

 

Wij steunen Landwijzer, gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biologisch-dynamische landbouw 

Intach België steunen we voor hun project De verloren tuinen van Khajuraho.
Dit project omvat de restauratie van 18de eeuwse tuinen met speciale aandacht voor biologische diversiteit, tewerkstelling van de plaatselijke bevolking en de sociale positie van de vrouw.

  

 

 

De Werkgroep Eigen Zaadteelt bevordert de biodiversiteit door de integratie van zaadteelt op de landbouwbedrijven zelf, en kan daarom volledig op onze steun rekenen.

 

 

 


Waar mogelijk steunen wij diverse initiatieven rond natuurbehoud, ecologie, duurzaamheid en locale economie.

Natuurpunt
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen.
Duizenden vrijwilligers en 400 professionele medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door eductie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het lobbyen bij beleidsmakers.
Natuurpunt beheert 500 natuurgebieden met een oppervlakte van 19.000 ha.

Natuurpunt en Pajottenlander werken samen aan meer natuur.
Biologische landbouw en natuurbehoud gaan immers hand in hand.
De hoogstam boomgaarden welke Pajottenlander beheert zijn een goed voorbeeld van deze samenwerking. Op en rond dit cultuurlandschap is er een hoge rijkdom aan soorten te vinden.

Bovendien levert de samenwerking tussen Natuurpunt en Pajottenlander financiële middelen op voor Natuurpunt waardoor we meer natuur kunnen beschermen in Vlaanderen.


Volg ons:

Khajuraho, India
Pajottenland, natuurbeheer
natuurpunt
boomgaard, vogelnest
haverveld